Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest priorytetem i naszym obowiązkiem, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa
- informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
- regulamin bezpieczeństwa danych osobowych.

W dokumentach zawarte są informacje o przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych-RODO, jest dobrowolna, a także niezbędna do realizacji działań zmierzających do nawiązania współpracy oraz kontynuacji współpracy z naszą Spółką (sprzedaży produktu, realizacji usługi).

W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych-RODO prosimy o kontakt z naszą Spółką.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Fireworks Europe Innovation Sp. z o.o. Tadeusza Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

Zgodnie z art.13 ust.1.i ust.2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE, Fireworks Europe Innovation Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fireworks Europe Innovation Sp. z o.o..
 2. Administrator przetwarza dane w celu sprzedaży produktu lub realizacji usługi.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia lub usługi.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu cofnięcia Zgody na przetwarzanie danych osobowych, a każdorazowo nie dłużej niż przez okres istnienia Administratora.
 5. Państwa dane osobowe są zabezpieczone systemem komputerowym Spółki - do obsługi Klientów, potencjalnych Klientów i kontrahentów oraz jeśli dane są w formie papierowej są zabezpieczone poprzez zamknięcie w pomieszczeniu na klucz lub poprzez zamknięcie w szufladzie/szafie na klucz.
 6. Państwa dane mogą podlegać profilowaniu ( przez Spółkę/Administratora).
 7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. W trakcie nawiązywania współpracy lub w trakcie jej trwania prosimy o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, numer NIP, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, strona Internetowa, dane do wystawienia faktury.
 10. Państwa dane pozyskaliśmy lub pozyskujemy:
  - bezpośrednio od Pani/Pana/Państwa, gdy podaliście je nam na potrzeby nawiązaniu współpracy lub jej kontynuacji
  - ze źródeł dostępnych publicznie Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych podobnych źródeł, dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców wpisanych do tych publicznych rejestrów
 11. Podanie danych było i jest dobrowolne , a także niezbędne do realizacji celów Spółki, w podjęciu działań zmierzających do nawiązania współpracy oraz kontynuacji współpracy (sprzedaży produktu, realizacji usługi)
  - w celu wysłania emailem, smsem, MMSem, listem tradycyjnym, Pocztą Polską, Pocztą Kurierską lub w celu przekazania telefonicznie i osobiście: oferty Spółki, materiałów reklamowych, warunków współpracy, cennika lub innych informacji w celach marketingu produktów i usług oraz w celu zaproszenia na spotkanie branżowe, zaproszenia na targi branżowe lub w celu zorganizowania spotkania służbowego
  - w celu podpisania umowy, podpisania kontraktu, wystawienia proformy, wystawienia faktury, wystawienia pokwitowania/KP, wykonania przelewu, dostarczenia towaru (niezbędna dokumentacja), wystawienia dokumentacji służącej do wykonania usługi przez Spółkę
  - w celach związanych z prowadzeniem statystyki sprzedaży produktów i usług, przyjmowaniem referencji i opinii
  - w celach związanych z postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez państwowe instytucje
  - w celach związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących sprzedaży i usług świadczonych przez Spółkę oraz w przypadku , gdy znajdzie to zastosowanie , w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych
 12. Dane nie będą nikomu udostępniane, poza stałemu kontrahentowi Spółki, który świadczy usługi informatyczne w sposób ciągły w Spółce, są udostępniane dane tylko i wyłącznie do celów tworzenia programu informatycznego i opieki nad nim oraz poza podmiotami, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 13. Administrator dokłada wszelkich starań , aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej oraz organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 14. Z Fireworks Europe Innovation Sp. z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 52 551 92 14 lub pocztą elektroniczną pod adresem: [email protected] albo pocztą tradycyjną na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz .

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW, POTENCJALNYCH KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

Fireworks Europe Innovation Sp. z o.o. Tadeusza Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fireworks Europe Innovation Sp. z o.o..
 2. Administrator przetwarza dane w celu sprzedaży produktu lub realizacji usługi.
 3. W trakcie nawiązywania współpracy lub w trakcie jej trwania Spółka prosi o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, numer NIP, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, strona Internetowa, dane do wystawienia faktury.
 4. Państwa dane Spółka pozyskała lub pozyskuje:
  - bezpośrednio od Pani/Pana/Państwa, gdy podaliście ja nam na potrzeby nawiązaniu współpracy lub jej kontynuacji
  - ze źródeł dostępnych publicznie Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych podobnych źródeł – dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców wpisanych do tych publicznych rejestrów.
 5. Dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone w systemie komputerowym Spółki oraz kk oraz jeśli dane są w formie papierowej są zabezpieczone poprzez zamknięcie w pomieszczeniu na klucz lub poprzez zamknięcie w szufladzie/szafie na klucz.
 6. W trakcie godzin pracy Spółki dane osobowe dostępne w systemie Spółki są niewidoczne dla innych osób przebywających na terenie Spółki.
 7. Pracownicy i Zleceniobiorcy Spółki przestrzegają wszelkich procedur niezbędnych do zabezpieczenia danych osobowych.
 8. Z Fireworks Europe Innovation Sp. z o.o. można skontaktować się telefonicznie pod numerami telefonu tel.: + 48 52 551 92 14 lub pocztą elektroniczną pod adresem [email protected] albo pocztą tradycyjną na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz.